Jezik | Language: HRV ENG
Znanost o upravljanju
Šifra: 55567
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dagmar Radin
prof. dr. sc. Zdravko Petak
dr. sc. Anka Kekez Koštro
Izvođači: Anka Kekez Koštro - Seminar
Dagmar Radin - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predmet je dizajniran kao komplementaran predmetu Javne politike i drugim predmetima kojima se obrađuju različiti aspekti procesa stvaranja javnih politika. Elemente i proces stvaranja javnih politika ovaj kolegij povezuje sa strukturama i procesom javnog upravljanja pri čemu poseban naglasak stavlja na proces implementacije javnih politika. U tom kontekstu implementacija se predstavlja kao operativni dio javnog upravljanja, odnosno kao praktični menadžment samog procesa ostvarivanja ciljeva javnih politika. Nakon uvodnog određenja pojmova i odnosa javnog upravljanja, javnih politika, javnog menadžmenta i javne uprave, u prvom dijelu predavanja obrađuju se temeljni aspekti implementacije javnih politika iz perspektive javnog upravljanja. U drugom dijelu se, potom, detaljno razmatraju različiti modeli reforme javnog upravljana i njihov utjecaj na implementaciju te se obrađuju ključne faze, akteri i ideje reformi javne uprave u Hrvatskoj. Seminarske vježbe prate teme predavanja te ih produbljuju kroz vježbe analize upravljanja javnim uslugama i javnim/zajedničkim dobrima u Hrvatskoj. U okviru seminarskog angažmana studenti/ice imaju mogućnost izrade vlastite analize. Seminarski rad raspoređen je u tri grupe, pri čemu se u dvije grupe studenti pripremaju za samostalnu provedbu analize kroz vježbe usmjerene na uslugama iz područja socijalne politike, a jednoj od seminarskih grupa na usluge i dobra iz područja okolišne politike, i to uz primjenu metode društveno korisnog učenja.
Literatura:
 1. Petak, Z.; Dimenzije javnih politika i javno upravljanje.; Politička misao. Vol. 15. Br. 2 (2008), str. 9-26
 2. Šeparović Perko, I; Izazovi javnog menadžmenta: dileme javne uprave.; Zagreb: Golden marketing (2006)
 3. Koprić, I. i dr.; Upravna znanost.; Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu (2014)
 4. Kekez Koštro, A., Urbanc, K., Salaj, I.; Implementacija kao operativno upravljanje: analiza transformacije implementacije hrvatske politike prema osobama s invaliditetom. Anali hrvatskog politološkog društva 2012. 9; 409- 439; Anali hrvatskog politološkog društva 2012. 9 (2013), str. 409-439
 5. Hill, M.; Proces stvaranja javnih politika.; Zagreb: Fakultet političkih znanosti. (2010)
 6. Perko Šeparović, I.; Weberov pojam birokracije.; Politička misao. Vol XXII. Br. 3. (1985), str. 119-126
 7. Petak, Z.; Oblikovanje javnih politika u Hrvatskoj i problem policy-koordinacije.; Anali hrvatskog politološkog društva 2009. 5. (2009), str. 263-275
 8. Petak, Z.; Izvješće o kvaliteti demokracije, javnih politika i javnog upravljanja.; Političke analize 18 (2014), str. 51-56
 9. Kekez, Anka i Širinić, Daniela; Neposredna implementacija javnih politika u zajednici: modeli u praksi hrvatske socijalne politike; u: Koprić, Ivan, Anamarija Musa, Teo Giljević (ur.) Građani, javna uprava i lokalna samouprava: povjerenje, suradnja, potpora. Zagreb: Institut za javnu upravu (2017), str. 413-436
1. semestar
Razlikovni kolegiji DPNS 1. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost
Razlikovni kolegiji DPNS 1. semestar - Izvanredni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost - izvanredni

7. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 26. 2. 2020. u 13:13
Anka Kekez Koštro

Drage kolegice i kolege,

 

upisi ocjena drugog roka kolegija znanost o upravljanju održat će se sutra 27.02.2020. Zbog velikog broja zaprimljenih seminarskih analiza, upisi (i uvidi) održat će se u kabinetu 17 u 14h (umjesto predviđenih 10:45) , a rezultati će se objaviti na Intranetu do 13h. Na upise ne trebate doći osobno, a od danas će na porti Fakulteta biti i kutija u koju ćete moći ostaviti svoje indekse i u kojoj ćete ih moći naći nakon upisa ocjene. Također, stečene ocjene se čuvaju pa mogu upisati i na narednim rokovima.

 

Srdačno

Anka Kekez Koštro

Objavljeno: 11. 2. 2020. u 15:47
Anka Kekez Koštro

Drage kolegice i kolege,

Uvidi i upisi ocjena prvog roka kolegija Znanost o upravljanju održat će se sutra, 12. veljače 2020. u 11 sati, kabinet 17. Na upise ne treba doći osobno. Rezultati roka i bodovi za zaprimljene analize bit će objavljene na Intranetu sutra do 9,30 sati.

Srdačan pozdrav

Anka Kekez Koštro

Objavljeno: 29. 1. 2020. u 16:52
Anka Kekez Koštro

Drage kolegice i kolege,

na Intranetu su objavljeni rezultati drugog kolokvija kolegija Znanost o upravljanju. Uvidi će se provesti 6. veljače u 10:15 u dvorani A. U to vrijeme i na istom mjestu održat će se prvi ispitni rok (i drugi kolokvij).  Također, isti dan s početkom u 15 sati održat će se debata u kojoj će šest studentica i studenata kolegija sučeliti argumente za i protiv tvrdnje „ Novi javni menadžment bolji je model reforme javnog sektora od Novog javnog upravljanja“. Sve studentice i studenti kolegija pozvani su na ovaj završni događaj kolegija. Ovim putem također podsjećam da su rokovi za predaju seminarske analize 6. ili 20. veljače. Ovisno o planu predaje analize prijavljuje se rok za upis ocjene. Analize se predaju na email zou.fpzg@gmail.com, a u nastavnim materijalima kolegija u mapi SEMINARSKA ANALIZA mogu se pronaći smjernice za izradu analize, završna verzija PPT cjelokupne seminarske nastave i etička izjava za kolegice i kolege koji će u pripremi analize provesti intervjue.

Srdačan pozdrav

Anka Kekez Koštro

Objavljeno: 21. 1. 2020. u 10:44
Anka Kekez Koštro

Drage kolegice i kolege,

Mali podsjetnik da će se drugi kolokvij kolegija Znanost o upravljanju provesti 23.1.2020. u vrijeme predavanja s početkom u 10:15 u dvorani A. Jedinice literature (s naznačenim stranicama) obuhvaćene drugim kolokvijem popisane su u PPT prezentacijama susreta (6-11) održanih u razdoblju od 28.11.2019 do16.01.2020. Deseti i jedanaesti susret, pritom, obuhvaćeni su zajedničkom prezentacijom.

Također, ovim putem najavljujem dodatni seminarski susret na kojem će se osigurati završne smjernice za pisanje seminarskih analiza. Susret će se održati u utorak, 28.01.2020. u 10:15 (seminar III), a dolazak je dobrovoljan (neće se evidentirati).  Smjernice za izradu seminarskih analiza postavljene su na Intranetu, a rok za slanje analiza na zou.fpzg@gmail.com  je produžen pa se iste mogu se predati do termina održavanja prvog ili drugog ispitnog roka (6. ili 20. veljače).

Srdačan pozdrav

Anka Kekez Koštro

Objavljeno: 27. 11. 2019. u 11:57
Anka Kekez Koštro

Drage kolegice i kolege,

Seminarska nastava kolegija Znanost o upravljanju u idućem tjednu provest će se u obliku radionice na kojoj će se vježbati kodiranje dokumenata i transkripata intervjua.

Za seminarsku grupu koja nastavu pohađa utorkom, seminarska radionica održat će se kroz izvedbu duplog susreta koji će se, umjesto 3. i 10. prosinca,  održati samo 3.12.2019. u vremenu od 9:30 do 11.45 (dvorana seminar III). 

Za seminarsku grupu koja nastavu pohađa četvrtkom, seminarska radionica održat će se 5.12.2019. u vremenu od 11:15 do 13.30 (dvorane seminar I i C). Kako će ta radionica obuhvati dva seminarska susreta, onaj predviđen za 19.12.2019. neće se održati.

U navedenom razdoblju, predavanja će se održavati prema predviđenom rasporedu u dvorani seminar I.

Na kraju, no za vas možda posebno zanimljivo, sutra (28. 11.) od 17:15 do 18:45 (seminar V), naša alumna Maja Kurilić održat će radionicu o mogućnostima zapošljavanja politologa u upravljanju EU projektima. To je radionica koju sam vam obećala još početkom akademske godine i, ako stignete, svi ste na nju pozvani doći. Radionica ima slijedeće ciljeve:

 • Upoznati vas s osnovama poslovanja konzultantske tvrtke specijalizirane za pripremu i provedbu EU projekata
 • Prikazati poslovne procese unutar konzultantske tvrtke
 • Upoznati vas s osnovnim područjima upravljanja u projektima (komunikacija, projektni tim, troškovi, rizici, kvaliteta)
 • Upoznati vas s osnovama provedbe projekata financiranih iz EU fondova
 • Upoznati vas s poslovnim prilikama za politologe vezanim uz upravljanje EU fondovima

Srdačan pozdrav

Anka Kekez Koštro

Objavljeno: 13. 11. 2019. u 14:43
Anka Kekez Koštro

Drage kolegice i kolege,

predavanje kolegija Znanost o upravljanju sutra (14. 11. 2019.) će se održati u dvorani seminar I (umjesto u dvorani A). Također, podsjećam da će se sutra održati i seminarska radionica za seminarsku grupu koja seminarsku nastavu pohađa četvrtkom, i to u vremenu od 11:15 do 13.30 (dvorane seminar I i C-od 12:00).  

Srdačan pozdrav

Anka Kekez Koštro

Objavljeno: 2. 11. 2019. u 10:24
Uređeno: 18. 11. 2019. u 16:55
Anka Kekez Koštro

Drage kolegice i kolege,

Seminarska nastava kolegija Znanost o upravljanju u naredna dva tjedna provest će se u obliku radionica.

Za seminarsku grupu koja nastavu pohađa utorkom, seminarska radionica održat će se kroz izvedbu duplog susreta koji će se, umjesto 5. i 12. studenoga,  održati samo 5.11.2019. u vremenu od 9:30 do 11.45 (dvorana seminar III).  

Za seminarsku grupu koja nastavu pohađa četvrtkom, seminarska radionica održat će se 14.11.2019. u vremenu od 11:15 do 13.30 (dvorane seminar I i C).  

U tjednu održavanja prvog kolokvija (21.11.2019.) ne održava se seminarska nastava. No, kao oblik nadoknade predavanja koje se zbog štrajka nije održalo 24.10.2019., u utorak 19.11.2019. (od 10:15 do 11:45. seminar III) održat će se susret posvećen sintezi i raspravi o sadržaju predavanja obuhvaćenih prvim kolokvijem. Dolazak na taj susret nije obvezan, odnosno sudjelovanje se neće evidentirati.

Na kraju, među materijalima kolegija na Intranetu objavljen je Vodič za prvi kolokvij koji sadrži detaljan popis jedinica literature obuhvaćenim prvim kolokvijem.

Srdačan pozdrav

Anka Kekez Koštro

Objavljeno: 16. 12. 2018. u 19:55
Uređeno: 18. 12. 2018. u 22:12
Zdravko Petak

Poštovane kolegice i kolege,

Hrvatska poljoprivredna komora raspisala je natječaj za sudjelovanje na dvodnevnoj radionici o Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU. Na natječaj se mogu javiti i studenti našeg Fakulteta, a po završetku natječaja bit će odabrano po 10 studenata/tica sa svakog od fakulteta na koji se odnosi natječaj (Agronomski fakultet, Ekonomski fakultet i Fakultet političkih znanosti). Rok za predaju prijava je 25. siječnja 2019.

U nastavku obavijesti slijede detaljne upute o natječaju, a ključni element je motivacijsko pismo koje će biti osnova za odabir studenata/tica. 

Zdravko Petak

 

 

 

 

Prijedlog: Nacrt natječaja za odabir deset studenata za sudjelovanje na dvodnevnoj radionici u sklopu projekta 'CAP FOR YOU'

 

Hrvatska poljoprivredna komora provodi projekt 'CAP FOR YOU' u sklopu natječaja Europske komisije „Potpora mjerama informiranja koje se odnose na Zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP)“ za 2018. godinu.

Cilj projekta 'CAP FOR YOU' ('ZPP ZA TEBE') (AGRI-2018-2446081) je informirati mlade i poljoprivredne proizvođače o Zajedničkoj poljoprivrednoj politici Europske unije, o programima i mjerama koje se provode te načinu kako Europska komisija kreira svoje poljoprivredne politike.

 

U narednom razdoblju održat će se radionica za studente. U dvodnevnoj radionici za 30 studenata, po 10 sa svakog fakulteta (Agronomski fakultet, Ekonomski fakultet i Fakultet političkih znanosti) održat će se interaktivna rasprava na temu ZPP-a sa simulacijom pregovora kakvi se provode na EU razini.

Radionica će se održati u Osijeku, a svim sudionicima bit će osiguran smještaj (jedno noćenje) i hrana, te organiziran autobusni prijevoz.

Cilj radionice: Radionicom će se postići veća informiranost mladih o koristima ZPP-a te o procesima stvaranja zajedničkih politika. Promoviranjem ZPP-a studentima, kao zajedničke politike za sve građane Europske unije, pozitivno će se utjecati na poticanje zapošljavanja, rasta i ulaganja u ruralnim područjima i očuvanju održivih ruralnih zajednica te poticanju znanja, inovacija i digitalizacije u poljoprivrednom sektoru.

Uvjeti za prijavu:

Pravo na prijavu imaju studenti Sveučilišta u Zagrebu i to s treće, četvrte i pete godine Agronomskog fakulteta, Ekonomskog fakulteta i Fakulteta političkih znanosti).

Zainteresirani studenti trebaju popuniti prijavnicu: https://goo.gl/forms/uE6yU9N0k84g7vBB3

a Vijeće za odabir koje čini po jedan profesor sa svakog fakulteta i dva predstavnika HPK na temelju najzanimljivijih motivacijskih pisama odabrat će 30 studenata.

Rezultati će biti objavljeni na stranicama Hrvatske poljoprivredne komore.

 

Objavljeno: 11. 12. 2018. u 17:50
Anka Kekez Koštro

Drage kolegice i kolege,                                 

u nastavnim materijalima kolegija kreirana je mapa SEMINAR ČETVRTKOM i u njoj objavljena PPT prezentacija u kojoj su objedinjena dosadašnja izlaganja posvećena analizi sustava procjene utjecaja zahvata na okoliš u Hrvatskoj. Na kraju prezentacije nalaze se i informacije o vježbi koju smo započeli na prošlom te nastavljamo u narednom seminarskom susretu. Za nastavak vježbe važno je da, prateći upute iz prezentacije, do četvrtka pročitate Uredbu o procjeni utjecaja zahvata na okoliš.

Srdačan pozdrav

Anka Kekez Koštro

Objavljeno: 19. 11. 2018. u 15:35
Uređeno: 19. 11. 2018. u 15:36
Anka Kekez Koštro

Poštovane kolegice i kolege,

u četvrtak, 22.11.2018. godine, održat će se prvi kolokvij na predmetu Znanost o upravljanju. Kolokvij je će se održati u jedinstvenom terminu, u 10:15 u dvorani A. U ovom tjednu, tjednu kolokvija, neće se održavati seminarska nastava. Na Intranetu je objavljen proširen syllabus kolegija s detaljnim popisom jedinica literature koje obuhvaćaju kolokviji i ispit kolegija, a u mapi "ispitna literatura_prvi kolokvij" objavljene su PPT prezentacije predavanja i većina ispitne literature.

Srdačan pozdrav

Anka Kekez Koštro

Objavljeno: 14. 11. 2018. u 17:18
Uređeno: 14. 11. 2018. u 17:22
Anka Kekez Koštro

Poštovane kolegice i kolege,

sutrašnje (15.11.2018.) predavanje na kolegiju Znanost o upravljanju iznimno će se održati u dvorani B. Termin predavanja ostaje nepromijenjen, a isti ostaju i lokacija te termin ovotjednog susreta seminarske grupe 3.

Srdačan pozdrav,

Anka Kekez Koštro

Objavljeno: 9. 11. 2018. u 12:49
Anka Kekez Koštro

Poštovane kolegice i kolege,

Na Intranetu je objavljen proširen syllabus kolegija s detaljnim popisom jedinica literature koje obuhvaćaju kolokviji i ispit kolegija.  Također, ovim putem podsjećam da će se u utorak, 13. 11. 2018., seminarska nastava prve i druge seminarske grupe održat će se u zajedničkom (duplom) terminu; od 9 do 11:30/45h. Seminarska nastava započet će u dvorani seminar I, a od 10 sati odvijati će se u kompjuterskom kabinetu. Seminarska nastava treće grupe u četvrtak 15. 11. 2018. održati će se u redovnom terminu. 

Srdačan pozdrav

Anka Kekez Koštro

Objavljeno: 5. 10. 2018. u 15:24
Anka Kekez Koštro

Poštovane kolegice i kolege,

seminarski rad na kolegiju Znanost o upravljanju u akademskoj godini 2018./2019. provodit će se u tri seminarske grupe. Informacije o sadržaju seminarske nastave i načinu raspoređivanja u seminarske grupe nalaze se u prezentaciji s uvodnog susreta kolegija koja je objavljena na Intranetu u nastavnim materijalima kolegija.  Prvi seminarski susret i termin konzultacija za seminarsku grupu III održat će se 18. listopada 2018., a za grupe  I i II 23. listopada 2018. godine. Nadoknada susreta iz listopada održat će se do kraja semestra kroz analitičke radionice u terminima koji će se prethodno usuglasiti sa seminaristima svake seminarske grupe.

Srdačan pozdrav

Anka Kekez Koštro  

Objavljeno: 1. 10. 2018. u 11:41
Anka Kekez Koštro

Poštovane kolegice i kolege,

U četvrtak, 4. listopada 2018. godine, održat će se uvodni susret kolegija Znanost o upravljanju. Susret će se održati u predviđenom terminu predavanja (10:15- 11:45, dvorana A). Seminarski susreti neće se održati u prvom tjednu nastave, već se prilikom uvodnog predavanja opisati rad na seminarskoj nastavi i dati smjernice za raspoređivanje studenata u seminarske grupe.  

Srdačan pozdrav

prof. dr. sc. Zdravko Petak i dr.sc. Anka Kekez Koštro