Jezik | Language: HRV ENG
Objavljeno: 30. 8. 2019. u 11:30
Uređeno: 30. 8. 2019. u 12:35
Ana Kuharić
Applications for the Master of...

Prijave za upis na Diplomski studij Europskih studija (Master of European Studies) u akademskoj godini 2019./2020. na Fakultetu političkih znanosti  primaju se 19. i 20. rujna 2019. Početak nastave planira se u listopadu 2019.

Applications for the Master of European Studies for academic year 2019/2020 at the Faculty of Political Science University of Zagreb will be accepted on 19 and 20 September 2019. Classes are due to start in October 2019.

Nastava se izvodi na engleskom jeziku tijekom dva semestra, a studij završava pisanjem diplomskog rada na engleskom jeziku. Cjelokupni program nosi 60 ECTS bodova.

 

KRATAK OPIS PROGRAMA:

Program je namijenjen studentima iz Hrvatske i inozemstva, konkretno nedavno diplomiranima u području društvenih znanosti i stručnjacima iz javne uprave uključenim u europske poslove. Izbor engleskog kao jezika nastave ima dvostruki cilj: privući međunarodne studente i pripremiti hrvatske studente za izazove njihove profesije u međunarodnom okruženju.

Kurikulum je dizajniran kao program s tri glavne discipline koje čine tipični predmeti nastave na europskim sveučilištima, konkretno političke znanosti, ekonomija i pravo. Osim predmeta iz jezgre kurikuluma, nude se izborni predmeti koji će omogućiti profiliranje studenata. Interdisciplinarni pristup visoko se cijeni i primjenjuje u dizajnu i provedbi predloženog kurikuluma. Slijedom toga, diplomanti će moći procijeniti i kritički promisliti složene probleme koji prelaze linije tradicionalnih disciplina, što je nužno za potpuno razumijevanje procesa europske integracije i institucionalne dinamike Europske unije.

 

Izvedbeni plan u akademskoj godini 2019./2020. 

 

KOMPETENCIJE I ISHODI UČENJA:

Nakon stjecanja diplome diplomirani studenti imat će sljedeće kompetencije:

 • znanje i razumijevanje koje se temelji na znanju i razumijevanju stečenom na preddiplomskom studiju, koje ga proširuje i uvećava, te koje pruža osnovu ili mogućnost za originalnost u razvijanju i primjenjivanju ideja u kontekstu znanstvenog istraživanja u područjima europskog prava, europske politike i europske ekonomije;
 • bit će sposobni primjenjivati svoje znanje i razumijevanje i rješavati probleme u novim i nepoznatim situacijama u širem kontekstu u području europskih studija;
 • bit će sposobni integrirati znanje i rješavati kompleksne zadaće, te formulirati sudove temeljem djelomičnih ili ograničenih informacija, na način koji uključuje refleksiju o društvenoj i etičkoj odgovornosti koje su povezane s primjenom njihovog znanja i prosudbi;
 • bit će sposobni prenositi svoje zaključke, kao i znanje te razloge na kojima se oni temelje na jasan i nedvosmislen način;
 • sposobnost učenja koja će im omogućiti da nastave studij na način koji će biti u velikoj mjeri samousmjeren ili autonoman.

 

Nakon završetka studija diplomirani studenti bit će osposobljeni, interalia za:

 • oblikovanje politike u državnim i područnim tijelima;
 • rad na višim razinama nacionalne javne uprave;
 • rad u europskim institucijama;
 • upravljanje projektima u nevladinim organizacijama, sindikatima, javnim službama i privatnom sektoru;
 • rad u nacionalnim, europskim i međunarodnim konzultantskim kućama;
 • rad u nacionalnim, europskim i međunarodnim lobističkim organizacijama;
 • rad u organizacijama za istraživanja vezana uz europska pitanja;
 • europsko obrazovanje i stručno usavršavanje;
 • kolateralne usluge, npr. novinarstvo, turistička industrija itd.;
 • položaje u diplomaciji.

 

PRIJAVA I UPIS

Prijave za upis primaju se 19. i 20. rujna 2019. godine.

Obrazac prijave preuzima se na poveznici, popunjava i predaje u Tajnišvu Fakulteta sa svim potrebnim dokumentima navedenim na obrascu prijave. Svi se dokumenti predaju osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, 10 000 Zagreb, (uz napomenu: natječaj za upis na diplomski studij Master of European Studies).

Preliminarna rang lista za upis objavit će se na web stranici i oglasnoj ploči Fakulteta dana 23. rujna 2019. godine.

Pisane žalbe na preliminarnu rang listu mogu se podnijeti u roku od 24 sata od objave na web stranici i oglasnoj ploči Fakulteta, a predaju se u Tajništvu Fakulteta. Nakon provedenog žalbenog postupka na web stranici i oglasnoj ploči objavljuju se konačne rang-liste za upis.

Kandidati koji su stekli uvjete za upis upisivat će se od 25. rujna 2019. godine od 14 do 15 sati.

Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, a u propisanom roku se nisu upisali, gube pravo na upis.

 

Na studij se mogu upisati:

 • studenti koji su završili sveučilišni preddiplomski studij na kojem se ostvaruje najmanje 240 ECTS bodova;
 • diplomirani studenti sveučilišnih četverogodišnjih sveučilišnih dodiplomskih studija društvenih ili humanističkih znanosti u RH;
 • diplomirani studenti četverogodišnjih sveučilišnih dodiplomskih društvenih ili humanističkih znanosti koji su završili studij u inozemstvu, a diploma im je priznata u RH (nostrifikacija Sveučilišta u Zagrebu). Primaju se prijave na natječaj s potvrdom o predaji zahtjeva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija koju izdaje Ured za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija  Sveučilišta u Zagrebuna zahtjev stranke.

 

Nužan uvjet:

 • izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

 

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 • motivacijsko pismo s kratkim životopisom na engleskom jeziku
 • ovjerovljeni prijepis diplome
 • prijepis ocjena s preddiplomskog studija
 • broj telefona i e-mail za kontakt

 

Kontakt osoba: doc.dr.sc. Zlatan Krajina, prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, zlatan.krajina@fpzg.hr

______________________________________________________________

The program duration is 2 semesters. All teaching is delivered in English and students are expected to write their Master’s thesis in English.

 

BRIEF DESCRIPTION OF THE PROGRAM:                 

The program is intended for students from Croatia and abroad, specifically recent graduates in the field of social sciences and public administration experts involved in European affairs. The choice of English as the program’s teaching language has a dual goal: to attract international students and to prepare Croatian students for challenges of their profession in an international environment.

The curriculum is designed as a program with three main disciplines that make typical teaching subjects at European universities, specifically political science, economics and law. In addition to the subjects from the core of the curriculum, there are elective courses that will enable student specialization. It is worth noting that interdisciplinary approach has been highly appreciated and therefore widely applied both to the design and to the implementation of the curriculum we are offering. Consequently, graduates will be able to evaluate and critically think of complex problems that cross the boundaries of traditional disciplines, which is necessary for a thorough understanding of the European integration process and the institutional dynamics of the European Union.

Study program for theacademicyear 2019/2020

 

LEARNING OUTCOMES:

After graduation students:

 • will have broadened and improved their previously acquired undergraduate study knowledge and understanding, which will provide the basis or possibility for their originality in the development and / or their application of ideas in the context of scientific research in the areas of European law, Europeanpolicyand European economy;
 • will be able to apply their knowledge and understanding as well as the ability to solve problems in new and unknown situations in a wider context within the field of European Studies;
 • will be able to integrate knowledge and solve complextasks, andformulateopinions on the basis of partial or limited information, in a way that includes reflection on social and ethical responsibilities that are related to the application of their knowledge and judgment;
 • will be able to communicate their conclusions, as well as the knowledge and the reasons on which they are based, to specialists and non-specialists, in a clear and unambiguous manner;
 • will have developed the ability to learn, which will enable them to continue their studies in a largely self-directed or autonomous way.

 

After completing the studies, students who have obtained their master’s degree in European Studies will be qualified, inter alia, for:

 • policy formulation in state and regional bodies;
 • work at higher levels of national public administration;
 • work in European institutions;
 • project management in non-governmental organizations, trade unions, public services and the private sector;
 • work innational, European and international consulting houses;
 • work innational, European and international lobbying organizations;
 • work inresearch organizations for European affairs;
 • European education and vocational training;
 • collateral services, e.g. journalism, tourism industry, etc. .;
 • positions in diplomacy.

 

APPLICATION AND ENROLLMENT

Applications for the Master of European Studies for academic year 2019/2020 at the Faculty of Political Science University of Zagreb will be accepted on 19 and 20 September 2019. Enrollment forms are available here. Please submit the filled forms at the Faculty Secretariat (Tajništvo) along with the necessary documents stated in the application form. Forms and documents can also be submitted by post at the following address: Faculty of Political Sciences, Lepušićeva 6, 10000 Zagreb, with the annotation: for the Master of European Studies.

 

The preliminary results of the selection of candidates will be announced on the web site and at the Faculty on 23 September 2019.

Appeals will be accepted in written form at the Faculty Secretariat within 24 hours from the publication of results. The final ranking of candidates and list of those accepted to the program will be announced immediately upon the completion of the appeals procedure.

The enrollment will take place on 25 September 2019 2-3pm at the Faculty Secretariat.

The candidates who were accepted to the program, but have not enrolled, will lose their place in the program.

 

The program duration is 2 semesters. All teaching is delivered in English and students are expected to write their Master’s thesis in English.

The program awards a total credit of 60 ECTS.

The total tuition fee: 15.000 HRK (7.500 HRK per semester) with enrollment fee of 450,00 HRK.

 

Enrollment Requirements:

 • 4 -year B.A. degree in social sciences or humanities 
 • Proficiency in English

Documents to be submitted:

 • Brief Cover Letter
 • CV in English
 • Certified copy of a diploma (Validated by the University of Zagreb).  We accept applications with confirmation issued by the Ured za akademsko priznavanje inozemskih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu (Office for academic recognition of foreign higher education qualifications of the University of Zagreb), that the request for the recognition of diploma was submitted by the student.
 • Grade transcript
 • Contact details of the candidate (telephone number and e-mail)

 

For information please contact Zlatan Krajina, Ph.D., vice-dean for Science and International Cooperation at zlatan.krajina@fpzg.hr.

Popis obavijesti
Obavijesti
Objavljeno: 24. 7. 2020. u 18:44
Uređeno: 24. 7. 2020. u 18:45
Toni Kliškić

Broj slobodnih mjesta:

 • Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo – slobodno 5 (pet) mjesta
 • Preddiplomski sveučilišni studij Politologija – slobodno 5 (pet) mjesta
   

Studenti će se u I. godinu Preddiplomskog sveučilišnog studija Novinarstvo i Preddiplomskog sveučilišnog studija Politologija upisivati 18. rujna 2020. godine od 9:00 do 10:00 sati u Studentskoj referadi Fakulteta, Lepušićeva 6, Zagreb, prizemlje, lijevo.

Detaljne informacije o upisu biti će objavljenje naknadno.

Studenti koji se ne upišu u predviđenom terminu gube pravo upisa!

Objavljeno: 22. 7. 2020. u 12:25
Nika Jelavić

Sveučilište u Zagrebu objavilo je konačne Rezultate 1. kruga Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2020./2021. Čestitamo svim odabranim studentima! Rezultatima možete pristupiti na poveznici.

Objavljeno: 16. 7. 2020. u 15:46
Toni Kliškić

Fakultetsko vijeće FPZG-a je na sjednici održanoj 9. srpnja 2020. donijelo Odluku za upis na diplomski studij Politologije, smjer Nacionalna sigurnost za studente koji su završili sveučilišni preddiplomski studij Vojno vođenje i upravljanje. Studenti imaju obavezu polaganja 30 ECTS bodova, odnosno 6 razlikovnih ispita - predmeta politološke jezgre. Više informacija možete pronaći na poveznici.

Objavljeno: 16. 7. 2020. u 14:14
Uređeno: 16. 7. 2020. u 15:36
Toni Kliškić

Uslijed posebnih okolnosti tijekom predmetne akademske godine uzrokovanih pandemijom COVID 19 i potresom u Zagrebu na Fakultetu političkih znanosti će se održati izvanredni ispitni rok u periodu od 14. do 25. rujna 2020.

Više informacija možete pronaći na poveznici.

Objavljeno: 16. 7. 2020. u 07:46
Toni Kliškić

Natječaj za prijelaz studenata sa srodnih sveučilišnih studija iste razine na preddiplomske sveučilišne studije politologije i novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u ak. god. 2020./2021. te za upis razlikovne godine možete pronaći na poveznici.

Prijave se zaprimaju svakim radnim danom u Urudžbenom uredu Fakulteta, u razdoblju od 7. do 11. rujna 2020. od 10:00 do 12:00 sati, s naznakom PRIJELAZ NA STUDIJ.

Objavljeno: 2. 7. 2020. u 08:50
Toni Kliškić

Obavještavamo korisnike da će knjižnica Fakulteta biti otvorena za rad svaki dan od 10 do 14 sati.

Čitaonica će biti otvorena od 8 do 20 sati.

Zbog korištenja godišnjeg odmora knjižnica i čitaonica bit će zatvorene u periodu od 27. srpnja 2020. do 14. kolovoza 2020.

Objavljeno: 29. 6. 2020. u 11:31
Uređeno: 29. 6. 2020. u 11:31
Toni Kliškić

Obavještavamo Vas da Studentska referada zbog korištenja kolektivnog godišnjeg odmora neće raditi u vremenskom periodu od 21. srpnja 2020. do 24. kolovoza 2020. godine.
Od 21. srpnja do 24. srpnja 2020. godine studentska referada raditi će samo za upise u novu generaciju 1. godine  preddiplomskog sveučilišnog studija Novinarstvo i Politologija.
Studentska referada u te dane raditi će samo hitne predmete. Molimo studente, odnosno korisnike usluga studentske referade da na vrijeme zatraže potrebne potvrde, prijepise ocjena i slično.
 

Objavljeno: 8. 6. 2020. u 15:51
Toni Kliškić

Sveučilište u Zagrebu odlučilo je produljiti rok studentima za prijavu radova za Rektorovu nagradu na mrežnim stranicama Sveučilišta do ponedjeljka 31. kolovoza 2020. do 16:00 sati.

Odluku o produljenju roka prijave radova za Rektorovu nagradu možete pronaći na poveznici.

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o produljenu roka prijaveradova za Rektorovu nagradu možete pronaći na poveznici.

Dodatne informacije o natječaju dostupne su na poveznici.

Objavljeno: 25. 10. 2018. u 15:30
Uređeno: 11. 12. 2018. u 08:41
Ana Kuharić

 

Upozorenje - pada žbuka (fasada)!Upozoravamo da je dana 3. svibnja 2018. godine u 15,00 sati sa zgrade Fakulteta u Lepušićevoj ulici 6 na pločnik pao dio žbuke odnosno fasade, te da postoji realna opasnost da se isto ponovi u narednom periodu. S ciljem izbjegavanja potencijalne opasnosti za živote studenata, zaposlenika te ostalih građana, Fakultet je pokrenuo postupak sanacije zgrade, no do postavljanja sigurnosnog tunela za prolaz pješaka, potrebno je izbjegavati kretanje i zadržavanje na označenim mjestima.